Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers
Til forsiden

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er ”Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers” forkortet ”FRW”.

Stk. 2.

Foreningen er stiftet i 2004 og har hjemsted i København.

Stk. 3.

Foreningens hjemmeside er www.tavshedspligt.dk.

§2 Formål

Stk. 1.

Foreningens formål er:

 1. At yde økonomisk støtte til advokathjælp og andre sagsomkostninger for whistle-blowers (for definition af en whistle-blower se §3).


 2. At arbejde for at sikre og udbygge muligheden for straffri whistle-blowing, det være sig såvel gennem lovgivning som gennem domstolene.

Stk. 2.

Foreningen er ikke generelt imod tavshedspligt. Foreningen er udelukkende imod misbrug af tavshedspligt.

Stk. 3.

Foreningen skal til enhver tid overholde dansk lovgivning.

Stk. 4.

Foreningen er uafhængig af politiske partier og religiøse bevægelser.

Stk. 5.

Bestyrelsen beslutter til enhver tid egenrådigt, hvem de ønsker at støtte og hvor meget, de ønsker at støtte med. Dog må støttebeløb aldrig overstige de faktiske udgifter til sagsomkostninger for de støttede personer.

Stk. 6.

Støtten kan falde før, under og efter et eventuelt retsligt opgør. Retssagens udfald er ingenlunde afgørende for om en whistle-blower kan støttes eller ej.

Stk. 7.

Der kan bevilliges støtte svarende til bødestørrelse, såfremt en retssag udmunder i bødestraf, forudsat at bestyrelsen skønner at whistle-blowing har været retfærdiggjort.

§3 Foreningens definition af en “whistle-blower”

Stk. 1.

En whistle-blower er en person m/k, der bryder sin tavshedspligt af etiske uegennyttige årsager, ved at offentliggøre handling, passivitet og/eller egentlig praksis indenfor den kontekst vedkommende befinder sig i, der er ulovlig, uetisk eller væsentligt uhensigtsmæssig, herunder men ikke begrænset til inkompetent, fordyrende eller uansvarlig handling, passivitet og/eller praksis.

Stk. 2.

Vedkommendes kontekst kan for eksempel være­ (men er ikke begrænset til) (i) en organisation, statslig som ikke statslig, (ii) en privat, halvoffentlig eller fuldt offentlig virksomhed, eller (iii) en bevægelse, sekt, loge eller lignende for offentligheden lukkede eller semi-lukkede fora.

§4 Organisationsform

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Mellem generalforsamlingerne udøves den overordnede ledelse af bestyrelsen.

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i efteråret.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 21 dage efter at mindst 30% stemmeberettigede medlemmer i anbefalet brev til bestyrelsen har fremsat anmodning derom med angivelse af dagsordenen.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, dette skønnes nødvendigt.

Stk. 4.

Indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail, eller på foreningens hjemmeside under punktet ”generalforsamling” med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen.

Stk. 5.

På den ordinære generalforsamling forhandles følgende:

 1. Valg af dirigent og referent


 2. Beretning


 3. Regnskab


 4. Indkomne forslag


 5. Valg af bestyrelse og suppleanter


 6. Valg af kasserer og revisor


 7. Eventuelt

Stk. 6.

Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer jfr. dog §6, §9 og §12.

Stk. 7.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre 1/4 af de stemmeberettigede deltagere eller bestyrelsen ønsker skriftlig afstemning.

Stk. 8.

Forslag til behandling under punkt d) i dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen jfr. dog §6 Stk. 2 og §12 Stk. 2.

Stk. 9.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig for almindelige flertalsbeslutninger, såfremt den er retmæssigt indkaldt i henhold til §5 Stk. 1-4.

Stk. 10.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig for kvalificerede flertalsbeslutninger (jfr. §6 og §12) når:

 1. minimum 20 medlemmer er fremmødt eller repræsenteret ved fuldmagt, eller


 2. 50% af medlemmerne er fremmødt eller repræsenteret ved fuldmagt, såfremt foreningen tæller færre end 40 medlemmer.

§6 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, på en generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2.

Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§7 Bestyrelse og suppleanter

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 1 bestyrelsesformand, 1 næstformand og 1 eller 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Hertil kan der vælges 2 suppleanter, som kan tiltræde ved mandefald i bestyrelsen.

Stk. 2.

Blandt de menige bestyrelsesmedlemmer skal én vælges som foreningens kasserer.

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv for 2 år ad gangen, med de i §7 Stk. 1-2 nævnte titler.

Stk. 4.

Foreningen kan undtagelsesvis være operationel med helt ned til ét bestyrelsesmedlem, hvis der ikke stiller flere op til bestyrelsen. I så tilfælde er bestyrelsesmedlemmet både bestyrelsesformand og kasserer og kan alene tegne foreningen, indtil næste generalforsamling.

Stk. 5.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der på generalforsamlinger i lige år vælges 1 eller 2 medlemmer og i ulige år 2 eller 3 medlemmer afhængig af, om bestyrelsen skal have 3 eller 5 medlemmer i den kommende periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6.

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdsudvalg blandt medlemmerne eller udpege et enkelt medlem til at varetage af bestyrelsen angivne opgaver.

Stk. 7.

Alle arbejdsudvalg skal fremgå med navn, opgave og udvalgsformand, på foreningens hjemmeside under punktet ”bestyrelsen”.

§8 Medlemmer

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver person som støtter foreningens formål.

Stk. 2.

Som medlem har man automatisk én stemme til foreningens generalforsamling.

Stk. 3.

Et medlem kan møde til generalforsamlingen med skriftlige fuldmagter foruden sin personlige stemme.

Stk. 4.

Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud af foreningen igen.

Stk. 5.

Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på andel i foreningens formue.

§9 Eksklusion

Stk. 1.

Et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader foreningen, kan ekskluderes af foreningen, og formenes adgang til medlemskab i en af bestyrelsen defineret tidsperiode.

Stk. 2.

En eksklusion kan vedtages på et bestyrelsesmøde med 3/4 majoritet, efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at redegøre for sine holdninger overfor bestyrelsen.

Stk. 3.

En eksklusion har øjeblikkelig virkning, men skal verificeres med almindeligt stemmeflertal på næstkommende generalforsamling.

Stk. 4.

Ekskluderede medlemmer har fra bestyrelsen krav på en skriftlig begrundelse for eksklusionen.

§10 Økonomiske midler

Stk. 1.

Midlerne til foreningens aktiviteter tilvejebringes gennem frivillige bidrag, indsamlinger, indsamling fra foreningens hjemmeside, donationer, frivilligt arbejde, gaver, arv eller ved foredragsvirksomhed og betalte interviews.

Stk. 2.

Medlemmer af foreningen opfordres til at støtte foreningen økonomisk, men er ikke tvunget til det. Det er gratis at blive medlem af foreningen.

§11 Tegning og hæftelse

Stk. 1.

I sager af økonomisk karakter tegnes foreningen af bestyrelsesformanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem (ved mindre bestyrelser se dog også §7 Stk. 4).

Stk. 2.

I sager af ikke økonomisk karakter tegnes foreningen af bestyrelsesformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter.

§12 Foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening

Stk. 1.

Foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kan kun ske, hvis det vedtages med 3/4 majoritet af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, på en beslutningsdygtig generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2.

Forslag om foreningens opløsning eller sammenslutning skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3.

Vedtages foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening (jfr. §12 Stk. 1), skal det verificeres med 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling der tidligst kan afholdes 30 dage efter den udløsende generalforsamling. Hverken opløsning eller sammenslutning kan effektueres før den efterfølgende verificering.

Stk. 4.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler efter generalforsamlingens bestemmelse en forening med et beslægtet formål, eller der oprettes en fond til gavn for whistle-blowers.

 

Som vedtaget på generalforsamlingen Søndag den 28. november 2004.